ABC listing

Avachinsky

 

Bakening

 

Baranii (Young Gamchen)

 

Baranii Amphitheater

 

Bezymianny

 

Bolshoi Semiachik

 

Chasha crater

 

Dikii Greben'

 

Gamchen group

 

Gorely

 

Ichinsky

Iliinsky

 

Kambalny

 

Kamen'

 

Karymsky

 

Khangar

 

Khodutka

 

Khodutkinsky crater

Kikhpinych

 
 

Kireunsky lava flow

 

Kizimen

 

Kliuchevskoi

 

Komarova

 

Koriaksky

 

Kosheleva

 

Kozel'sky

 

Krasheninnikova

 

Kronotsky

 

Ksudach

 

Kurile Lake caldera

Maly Semiachik

 

Mutnovsky

 

Novo-Bakening

 

Opala

 
 

Ozernovsky lava flow

 

Plosky Dal'ny (Ushkovsky)

 

Plosky Tolbachik

 
 

Sedankinsky Dol

 

Shiveluch

 

Taunshits

 

Tolmachev Dol

 

Viliuchinsky

 

Vysokii

 

Zheltovsky

 

Zhupanovsky