Holocene Volcanoes in Kamchatka

multi-eruption volcanoes

monogenetic vents
Zones of Holocene volcanism located in:
I - Central Kamchatka Depression
II - Sredinny Range
III - Eastern Kamchatkat
IV - Avacha river basin
V - South Kamchatka

Shiveluch Plosky Kliuchevskoi Ichinsky Tolbachik Bezymianny Tolbachinsky Dol Kizimen Gamchen group Khangar Krasheninnikov Kronotsky Taunshits Kikhpinych Bolshoy Semiachik Maly Semiachik Uzon Bakening Karymsky Zhupanovsky Koriaksky Avachinsky Kozel'sky Tolmachev Dol Viliuchinsky Gorely Opala Mutnovsky Khodutkinsky crater Khodutka Ksudach Zheltovsky Dikii Greben' Iliinsky Kosheleva Kurile Lake caldera Kambalny